STATUTEN

 

VAN DE RAAD VAN DE POOLSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË

(Vereniging zonder winstoogmerk)

 

Gewijzigd door de Algemene Vergadering van 20 mei 2001

 Tussen de ondergetekenden:

1. Wiesław Cieleń, ondernemer, Weeshuisstraat  5 te 1070 Brussel, Pool,

2. Franciszek Gałązka, gepensioneerde, Klein Normandië 36, 1950 Kraainem, Belg,

3. Victor Markiewicz, gepensioneerde, Quai de Rome 66 bus 41, 4000 Luik, Belg,

4. Joseph Ptaszyński, vertaler, De Heuvel 16 A, 3600 Genk, Belg,

5. Czesław Szkudlarski, gepensioneerde, M.Scheperslaan 77, 3550 Heusden-Zolder, Belg,

6. Maria Urbańska, bediende, Rue de Roux 28, 6140 Fontaine-l'Evêque, Belgische,

7. Helena Wocheń, bediende, Parc de la Gotte 59, 4550 Nandrin, Belgische,

 

werd overeengekomen om overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als volgt werden bepaald:

 

TITEL 1 - NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DUUR

 

Artikel 1

 

De Vereniging wordt "Raad van de Poolse Gemeenschap van België" of "Conseil de la Communauté Polonaise de Belgique" of "Rada Polonii Belgijskiej" genoemd, verder in de tekst "de Vereniging".

 

Artikel 2

 

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 1190 Brussel, Halvemaanstraat 68. Deze kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in België. Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur kunnen overal in België vertegenwoordigingen worden gevestigd.

 

Artikel 3

 

De Vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde termijn. Zij kan op elk moment ontbonden worden.

 

TITEL 2 : DOEL

 Artikel 4

 

De Vereniging is het overlegorgaan van alle personen van Poolse afkomst die in België woonachtig zijn.

Het doel van de Vereniging, los van enig winstgevend doel, is de verdediging en de promotie van de Poolse cultuur en van de Poolse Gemeenschap in België. Zij zal ook initiatieven nemen in verband met deze Gemeenschap, die zij vertegenwoordigt ten opzichte van de Belgische Overheden op alle gezagniveaus,  alsook ten opzichte van de overheden van Poolse Verenigingen en Gemeenschappen in het buitenland, en meer bepaald ten opzichte van de officiële vertegenwoordigers van de Republiek Polen in België.

 

De Vereniging verwezenlijkt haar doelstellingen door te luisteren en in dialoog te treden met  privé-personen van Poolse afkomst, alsook via een permanent contact en een voortdurende samenwerking met alle officieel in België en in het buitenland bestaande Poolse organisaties, alsook door samenwerking met instellingen die actief zijn op het gebied van de immigratie en de etnische minderheden.

 

De Vereniging zal zorg dragen voor en deelnemen aan het behoud van het Pools cultureel erfgoed in België. Zij zal zich inspannen om de samenwerking, de goede verstandhouding en het begrip tussen de burgerlijke maatschappijen, alsook met  en tussen de  Belgische en Poolse Staat te bevorderen, vergemakkelijken of versterken op cultureel, artistiek, educatief en economisch vlak (deze opsomming wordt bij wijze van voorbeeld gegeven en is niet beperkend). Zij bevordert bovendien de integratie van haar leden en sympathisanten in de Belgische Gemeenschappen.

 

De Vereniging kan ontmoetingen en uitwisselingen die zij nodig acht organiseren, en, in het algemeen, alle initiatieven nemen teneinde de doelstellingen die zij heeft vooropgezet te bereiken.

 

De Vereniging kan rechtsvorderingen instellen en zich burgerlijke partij stellen in het kader van haar activiteiten en doelstellingen, met inbegrip van, op de eerste plaats,  de verdediging van de belangen en de goede naam van Polen en de Polen.

 

De Vereniging kan alle handelingen stellen  die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en kan haar medewerking verlenen aan activiteiten die gelijkaardig zijn aan of samenhangen met haar doel. In die zin kan zij ook, maar enkel op een bijkomstige wijze, commerciële activiteiten ontplooien, op voorwaarde dat de winsten uitsluitend  besteed worden voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de Vereniging werd opgericht.

 

 

TITEL 3 - DE LEDEN - TOETREDING, TOELATING, ONTSLAG

 

Artikel 5 :

 

De Vereniging is samengesteld uit stichtende en effectieve leden. Het minimum aantal effectieve leden kan niet minder bedragen dan drie.

 

Zijn lid:

-        de stichtende leden verschijnend in deze akte;

-        de effectieve leden, bij geheime stemming en overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement verkozen ter gelegenheid van om de drie jaar georganiseerde verkiezingen, of gecoöpteerd tussen onafhankelijke personen en leden van de Poolse organisaties en gemeenschappen van België.

Om verkozen of gecoöpteerd te kunnen worden, moet de kandidaat de volle leeftijd van 18 bereikt hebben en aan de volgende voorwaarden voldoen:

- hetzij van Belgische nationaliteit zijn, van Poolse afkomst, woonachtig in België;

- hetzij Pools staatsburger zijn, die wettelijk en permanent in België verblijft;

- hetzij van Poolse afkomst zijn en wettelijk en permanent in België verblijven.

 

De voorwaarden om verkozen of gecoöpteerd te kunnen worden, worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

Artikel 6

 

Het mandaat van het effectief lid verstrijkt in de gevallen bepaald in het Huishoudelijk Reglement of in volgende gevallen:

a.       ontslag

b.       het niet betalen van het jaarlijks lidgeld gedurende 24 opeenvolgende maanden, behoorlijk vastgesteld door de Raad van Bestuur,

c.       schrapping of uitsluiting, waartoe besloten wordt door de Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid der stemmen.

  

Artikel 7

 

De ontslagnemende, geschrapte of uitgesloten leden, alsook hun erfgenamen, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk fonds van de Vereniging en kunnen in geen geval terugbetaling of compensatie eisen voor de gestorte lidgelden of de gedane inbreng.

 

Artikel 8

 

De leden betalen een jaarlijks lidgeld waarvan het bedrag, dat niet meer dan 250 Euro mag bedragen, door de Raad van Bestuur, na raadpleging van de Algemene Vergadering, wordt vastgelegd.

De financiële aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot de tegenwaarde van een jaarlijks lidgeld.

 

 

TITEL 4 - DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 9

 

De Algemene Vergadering is de hoogste instantie van de Raad van de Poolse Gemeenschap van België.

 

Artikel 10

 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stichtende en effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de oudste der aanwezige bestuurders. De voornoemde personen kunnen echter, mits de goedkeuring van de Algemene Vergadering, ieder ander aanwezig lid voordragen voor het voorzitterschap.

 

De Algemene Vergadering worden minstens eenmaal per jaar per brief samengeroepen in de loop van het tweede trimester van het lopend jaar, door de Raad van Bestuur of wanneer één vijfde der leden er schriftelijk om vraagt en telkens wanneer het doel of het belang van de Vereniging dit eisen.

 

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

 

Artikel 11

 

De Algemene Vergadering is bevoegd voor de materies voorzien in artikel 4 en 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de vzw’s. De belangrijkste bepalingen hiervan worden in het Huishoudelijk Reglement hernomen.

 

Artikel 12

 

De Algemene Vergadering is geldig samengesteld indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aantal niet bereikt wordt, dient een tweede vergadering bijeengeroepen  te worden. Deze tweede Algemene Vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

Buiten de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen met eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen. Enkel in geval van staking der stemmen bij een publieke stemming, is de stem van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn vervanger in de zin van art. 17 doorslaggevend.

 

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging der statuten van de Vereniging, indien deze wijziging voorzien werd in de oproeping en indien 2/3 der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aantal niet bereikt wordt, kan een tweede vergadering worden samengeroepen en zij zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Elke statutenwijziging vereist een 2/3 meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zelfs in geval van een tweede vergadering

 

Indien de wijziging echter betrekking heeft op een van de Doelstellingen waarvoor de Vereniging werd opgericht, zal deze wijziging enkel geldig zijn indien zij bij eenparigheid van stemmen door de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Vergadering gestemd wordt.

 

Artikel 13

 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bewaard in het register der processen-verbaal, getekend door de Voorzitter van de zitting en een der Secretarissen van de, eventueel ontslagnemende, Raad van Bestuur. De uittreksels worden getekend door twee Bestuurders. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Op verzoek, gericht aan het Secretariaat van de Raad van Bestuur, kunnen alle leden en derden er kennis van nemen, zonder het echter te verplaatsen.

 

Artikel 14

 

Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar zal bij wijze van uitzondering aanvangen op de datum van publicatie van onderhavige statuten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om te eindigen op 31 december daaropvolgend.

 

TITEL 5 - RAAD VAN BESTUUR

 

Artikel 15

 

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf leden. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen op elk moment door haar worden ontslagen. Zij oefenen hun mandaat onbezol­digd uit.

 

De Raad van Bestuur duidt tussen haar leden minstens een Voorzitter, twee Ondervoorzitters, een Secretaris en een Penningmeester aan.

 

Artikel 16

 

De duur van het mandaat van de bestuurders is vastgesteld op maximum drie jaar. In geval van een vacature in de loop van een mandaat, kan voorlopig een waarnemend bestuurder gekozen worden door eenvoudige meerderheidsconsensus van de Raad van Bestuur, in afwachting van zijn eventuele benoeming door de volgende Algemene Vergadering. Hij voltooit in dat geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De ontslagnemende bestuurders zijn herverkiesbaar.

 

Artikel 17

 

De Voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen en zit de vergadering voor. In geval van beletsel of afwezigheid van de Voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door een van  Ondervoorzitters, daartoe aangesteld door de Voorzitter.

 

Artikel 18

 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid der bestuurders aanwezig is. In geval van staking der stemmen is de stem van de Voorzitter of van zijn vervanger doorslaggevend.

De vergaderingen van de Raad moeten minstens éénmaal per trimester plaatsvinden.  Van elke vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld, getekend door de Voorzitter of zijn vervanger en een Secretaris. Alle processen-verbaal worden bijgehouden in een speciaal daartoe bestemd register. De bij te brengen uittreksels, alsook alle andere akten, moeten, om geldig te zijn, ondertekend zijn door twee Bestuurders.

 

Artikel 19

De Raad van Bestuur bestuurt de Vereniging en vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, behalve deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden.

 

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren, aan één of meerdere van zijn leden. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering alle artikelen van het Huishoudelijk Reglement voor die hij nodig acht.

 

In gerechtelijke akten wordt de Vereniging geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, een van de Ondervoorzitters en een van de Bestuurders. In geval van afwezigheid of beletsel van de Voorzitter, zijn de handtekeningen van twee Ondervoorzitters en van een Bestuurder vereist.

 

In buitengerechtelijke akten is de Vereniging geldig vertegenwoor­digd, zelfs ten opzichte van derden, door de handtekening van de Voorzitter en een andere Bestuurder.

 

De Raad van Bestuur kan één of meerdere gevolmachtigden aanduiden voor het dagelijks bestuur. De akten van het dagelijks bestuur worden getekend door de Voorzitter alleen of door zijn gevolmachtigde en een Bestuurder.

 

Artikel 20

 

De Raad van Bestuur verwezenlijkt de beslissingen van de Algemene Vergadering. Bovendien kan elk lid, buiten de Algemene Vergadering, op elk ogenblik aan de Raad van Bestuur een project voor een activiteit voorstellen alsook de personen en de middelen om dat project te verwezenlijken.  In samenspraak met de persoon die het voorstel doet, aanvaardt, wijzigt of verwerpt de Raad van Bestuur dit project met eenvoudige meerderheid van stemmen van de Bestuurders.

De Raad van Bestuur coördineert en leidt het dagelijks beheer van de Vereniging, vertegenwoordigt haar naar buiten toe, benoemt de Buitengewone Commissies.

 

 

Hij kan, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle akten en alle contracten opmaken en verlijden, transigeren, compromissen sluiten, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en verkopen, hypotheken afsluiten, lenen, huurcontracten sluiten, nalatenschappen, subsidies, schenkingen en transfers aanvaarden, aan alle rechten verzaken, alle bevoegdheden aan gevolmachtigden van zijn keuze, al dan niet leden van de Vereni­ging of van de Poolse Gemeenschap, overdragen, de Vereniging voor het gerecht vertegen­woordigen, als verweerder of als eiser.

 

Hij kan alle bedragen en waarden ontvangen, alle in bewaring gegeven bedragen en waarden afhalen, rekeningen openen bij financiële organismen, op die rekeningen alle bewerkingen uitvoeren en in het bijzonder elke afname van gelden per cheque, overschrij­vings- of transferopdracht of elke andere vorm van betalingsopdracht, een kluis huren, alle door de Vereniging verschuldigde sommen betalen, bij de post, douane of elke andere transport- of verdelingsonderneming brieven, pakjes, aangetekende zendingen, al dan niet verzekerd, afhalen, en alle postwissels, alle post- of bankassignaties of -kwitanties verzilveren.

 

 

Artikel 21

 

De Bestuurders gaan, uit hoofde van hun functies, geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen  van de Vereniging en zijn enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Hun aansprakelijkheid beperkt  zich tot de uitoefe­ning van het mandaat dat zij ontvingen en tot de fouten begaan in hun bestuur.

 

  

TITEL 6 - MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

 

Artikel 22

 

De werkingskosten van de Vereniging moeten gedekt worden door de lidgelden van haar leden, alsook door eventuele schenkingen,  toelagen en subsidies van allerlei aard. De schenkingen in roerende of onroerende goederen zijn toegelaten overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.

 

 Artikel 23

 

Het maatschappelijk vermogen wordt beheerd door de Raad van Bestuur. De beslissingen betreffende de eventuele overdracht of verkoop van de goederen worden, op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering  bekrachtigd, bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

  

 

TITEL 7 - ONTBINDING

 

Artikel 24

 

De ontbinding van de Vereniging kan beslist worden door de Algemene Vergadering waarop 2/3 der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en die deze beslissing met een 2/3 meerderheid goedkeuren.

Indien dit aantal niet bereikt wordt op de eerste vergadering, zal een tweede vergadering binnen de maand worden opgeroepen. De beslissingen met een 2/3 meerderheid van deze tweede Vergadering zullen geldig zijn, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordig­de leden.

 

Artikel 25

 

In geval van ontbinding van de Vereniging zal haar patrimonium gebruikt worden voor de aanzuivering van de passiva, en de netto activa zullen gestort worden ten voordele van culturele en liefdadige werken, volgens de beslissing van de Algemene Vergadering.


 


        Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 


 Wykonanie oraz obsługa techniczna:     
info@polonia.be