A K T   Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

 

S T A T U T

 

R A D Y   P O L O N I I   B E L G I J S K I E J

(Stowarzyszenie asbl/vzw)

 

Niżej podpisani:

1. Wiesław CIELEŃ, przedsiębiorca, Rue de l’Orphelinat 5, 1070 Bruxelles, Polak,
2. Franciszek GAŁĄZKA, emeryt, Petite Normandie 36, 1950 Kraainem, Belg,
3. Wiktor MARKIEWICZ, emeryt, Quai de Rome 66 bt 41, 4000 Liège, Belg
4. Joseph PTASZYŃSKI, tłumacz, De Heuvel 16A, 3600 Genk, Belg,
5. Czesław SZKUDLARSKI, emeryt, M Scheperslaan 77, 3550 Heusden-Zolder, Belg,
6.
Maria URBAŃSKA, urzędnik, Rue de Roux 28, 6140 Fontaine-l’Evêque, Belgijka,
7. Helena WOCHEŃ, urzędnik, Parc de la Gotte 59, 4550 Nandrin, Belgijka

ustanawiają, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1921 o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie nie prowadzące działalności dochodowej, której statut został ustalony jak poniżej

 


ROZDZIAŁ 1 – NAZWA, SIEDZIBA, CZAS ISTNIENIA


Artykuł 1

Stowarzyszenie używa nazw CONSEIL de la COMMUNAUTE POLONAISE de BELGIQUE lub RAAD van de POOLSE GEMEENSCHAP van BELGIË lub RADA POLONII BELGIJSKIEJ, dalej w tym tekscie zwane RADĄ.

 

Artykuł 2

Siedziba RADY znajduje się przy Rue du Croissant/Halvemaanstraat 68, 1190 Bruksela. Decyzją Zarządu RADY siedziba ta może być przeniesiona gdziekolwiek indziej na terenie Belgii. Decyzją Zarządu mogą być ustanowione delegatury na terenie Belgii.

 

Artykuł 3

RADA powołana jest na czas nieograniczony. Może być ona rozwiązana w każdym momencie.

 


ROZDZIAŁ 2 - CELE DZIAŁANIA

 

Artykuł 4

RADA jest organem konsultacyjnym wszystkich osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na terenie Belgii.
Celem RADY, poza jakimkolwiek celem lukratywnym, są obrona i promocja kultury polskiej oraz społeczności polskiej w Belgii. RADA będzie także podejmować inicjatywy dotyczące społeczności którą reprezentuje wobec władz belgijskich wszystkich szczebli, wobec władz stowarzyszeń i wspólnot polskich poza granicami kraju, a szczególnie wobec przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczpospolitej Polskiej w Belgii.

RADA realizuje swoje cele poprzez wysłuchiwanie oraz wymianę poglądów z osobami pochodzenia polskiego oraz poprzez stały kontakt i ciągłą współpracę ze wszystkimi oficjalnie istniejącymi organizacjami polonijnymi na terenie Belgii oraz za granicą, a także poprzez współpracę z instytucjami działającymi dla dobra imigrantów i mniejszości narodowościowych.

RADA będzie czynnie brać udział w zabezpieczeniu polskiego dziedzictwa kulturowego w Belgii.
RADA będzie rozwijać, ułatwiać lub pogłębiać, współpracę oraz wzajemne zrozumienie między społeczeństwami, jak również między państwem belgijskim i polskim, na niwie kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i gospodarczej (wyliczenie to jest przykładowym, a nie ograniczającym).


RADA ułatwia integrację swoich członków i sympatyków w ramach Wspólnot Belgii. Dla realizacji tych celów i jeśli uzna to za stosowne, RADA może organizować spotkania i wymianę.
RADA może przedsiębrać różnego rodzaju inicjatywy celem osiągnięcia zamierzonych celów. RADA może występować przed sądem i wnosić powództwo cywilne w ramach swojej działalności  zgodnie z celami statutowymi. Dotyczy to w szczególności spraw związanych z obroną imienia Polski oraz interesów Polaków.

RADA może przeprowadzać różnego rodzaju operacje związane bezpośrednio albo pośrednio ze swoim celem działania i może współdziałać w sprawach mających związek z jej zasadniczym celem działania. Może ona także, ale tylko wyjątkowo, zajmować się działalnością hand1ową, pod warunkiem, że zyski zostaną przeznaczone jedynie na realizację celów dla których RADA została ustanowiona.

 

 

ROZDZIAŁ 3 - CZŁONKOWIE : PRZYSTĄPIENIE, PRZYJĘCIE, DYMISJA

 

Artykuł 5

RADA składa się z członków założycieli i członków rzeczywistych. Minimalna ilość członków rzeczywistych nie może być mniejsza niż trzech.

Członkami RADY są:

- członkowie założyciele, przedstawieni w tym akcie;
- członkowie rzeczywiści wybrani podczas wyborów organizowanych co trzy lata, lub
dokooptowani wśród członków organizacji i wspó1not polskich w Belgii, w wyborach tajnych, zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym.

 

Aby móc być wybranym lub dokooptowanym jako członek rzeczywisty, kandydat musi mieć ukończone 18 lat oraz spełniać nastepujące warunki:

-         być obywatelem belgijskim, pochodzenia polskiego, zamieszkałym w Belgii; albo

-         być obywatelem polskim, zamieszkałym legalnie i stale w Belgii; albo

-         być osobą polskiego pochodzenia, zamieszkałą legalnie i stale w Belgii.

Warunki konieczne do kandydowania w wyborach lub kooptacji są określone w Regulaminie Wewnętrznym.

 

Artykuł 6

Warunki wygaśnięcia mandatu członka rzeczywistego są określone w Regulaminie Wewnętrznym. Ponadto mandat ten wygasa w następujących przypadkach:
a) dymisja członka,

b) nie opłacenie składki członkowskiej przez okres 24 miesięcy, stwierdzone przez Zarząd,

c) wykreślenie z listy członków lub wykluczenie, zadecydowane przez WALNE ZGROMADZENIE większością 2/3 głosów.

 

Artykuł 7

Członkowie zdymisjonowani lub wykluczeni jak i też ich spadkobiercy, nie mają żadnego prawa do majątku RADY i w żadnym wypadku nie mogą żądać zwrotu dokoncanych składek ani równowartości wniesionych wkładów.

 

Artykuł 8

Członkowie płacą roczną składkę, której wysokość - nie mogąc przekraczać 250 Euro - jest ustalana przez ZARZĄD RADY po konsultacji z WALNYM ZGROMADZENIEM.

Odpowiedzialność finansowa członków Rady jest ograniczona do równowartości jednej składki rocznej.

 


ROZDZIAŁ 4 - WALNE ZGROMADZENIE

 

Artykuł 9

WALNE ZGROMADZENIE jest najwyższą władzą Rady Polonii Belgijskiej.

 

Artykuł 10

WALNE ZGROMADZENIE składa się ze wszystkich członków: zalożycieli i rzeczywistych. Jest ono prowadzone przez PREZESA ZARZĄDU lub przez najstarszego z obecnych członków Zarządu. W/w osoby mogą jednak zaproponować na Przewodniczącego WALNEGO ZGROMADZENIA innego członka RADY obecnego na sali. Propozycja taka winna być zaakceptowana przez zebranych czlonkow Rady zwykłą większością głosów.
WALNE ZGROMADZENIE jest zwoływane listownie przez ZARZĄD RADY przynajmniej raz w roku, podczas drugiego kwartału każdego roku, lub na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków RADY oraz za każdym razem gdy interes RADY tego wymaga.


Na WALNYM ZGROMADZENIU każdy członek dysponuje jednym glosem.

 

Artykuł 11

Do kompetencji WALNEGO ZGROMADZENIA należą sprawy przewidziane w Art. 4 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1921 roku o stowarzyszeniach bez celów lukratywnych. Regulamin Wewnętrzny zawiera najważniejsze przepisy.

 

Artykuł 12

WALNE ZGROMADZENIE jest ważnie ukonstytuowane jeżeli conajmniej połowa członków jest obecna lub reprezentowana. Jeżeli to quorum nie jest osiągnięte, zwołuje się WALNE ZGROMADZENIE w drugim terminie.

WALNE ZGROMADZENIE w drugim terminie jest ważnie ukonstytuowane bez względu na liczbę członków obecnych lub reprezentowanych.

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo oraz STATUT, decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych lub reprezentowanych.

Jedynie podczas głosowań jawnych, w razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu lub jego zastępcy, zgodnie z artykulem 17 j.w.

WALNE ZGROMADZENIE może wiążąco obradować nad zmianami STATUTU RADY tylko gdy jest to przewidziane w wysłanym porządku dziennym i gdy 2/3 członków jest obecnych lub reprezentowanych. Jeżeli ta ilość członków nie jest osiągnięta, może być zwołane WALNE ZGROMADZENIE w drugim terminie i wówczas bedzie można wiążąco obradować bez względu na ilość członków obecnych lub reprezentowanych.

Jakakolwiek zmiana STATUTU wymaga większości 2/3 głosów osób obecnych lub reprezentowanych nawet w czasie zebrania w drugim terminie.

Jeżeli jednak powyższa zmiana dotyczy jednego z celów działania, dla których RADA powstała, zmiana ta będzie ważna jedynie jeśli została przegłosowana przez WALNE ZGROMADZENIE jednomyślnie.

 

Artykuł13
Uchwały WALNEGO ZGROMADZENIA są przechowywane w rejestrze protokołów. Są one podpisane przez Przewodniczącego WALNEGO ZGROMADZENIA i jednego z sekretarzy ZARZĄDU ustępującego (jeśli to ma miejsce). Wyciągi są podpisywane przez dwóch członków ZARZĄDU.

Rejestr jest przechowywany w siedzibie RADY gdzie, po uprzednim zgłoszeniu u Sekretarza Zarządu, wszyscy członkowie i osoby trzecie mogą zapoznać się z treścią protokółów, ale bez ich wynoszenia.

 

Artykuł 14

Okres sprawozdawczy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.  Wyjątkowo, pierwszy okres sprawozdawczy rozpoczyna się w dniu opublikowania niniejszego STATUTU w Monitorze Belgijskim, a kończy się 31 grudnia br.

 

 

ROZDZIAŁ 5 - ZARZĄD RADY

 

Artykuł 15

RADA jest kierowana przez ZARZĄD RADY, składający się przynajmniej z pięciu członków. Członkowie ZARZĄDU są mianowani przez WALNE ZGROMADZENIE, które w każdej chwili może ich odwołać z urzędu. Ich mandat jest wykonywany nieodpłatnie.

ZARZĄD RADY wyznacza spośród swego grona conajmniej Prezesa, dwóch Wice -Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

 

Artykuł 16

Kadencja ZARZĄDU RADY trwa najwyżej trzy lata. W wypadku wakatu, tymczasowy członek ZARZĄDU może być czasowo wybrany przez ZARZĄD, oczekując ewentualnej nominacji przez kolejne WALNE ZGROMADZENIE. W takim wypadku dokańcza on mandat członka Zarządu którego zastępuje. Członkowie Zarządu mogą być wybierani powtórnie.

 

 

Artykuł 17

PREZES RADY zwołuje ZARZĄD RADY i przewodniczy zebraniu. W wypadku nieobecności PREZESA, posiedzenie prowadzone jest przez wyznaczonego przez niego WICE-PREZESA.

 

Artykuł 18

Posiedzenie ZARZĄDU RADY jest ważne tylko gdy większość jego członków jest obecna.

Przy podejmowaniu decyzji, w razie równej i1ości głosów, przeważa głos PREZESA lub wyznaczonego przez niego zastępcy. Posiedzenia ZARZĄDU odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez PREZESA lub jego zastępcę i Sekretarza. Wszystkie protokóły z zebrań Zarządu są przechowywane w przeznaczonym do tego celu rejestrze.

Wyciągi z protokółów i inne akty, muszą być podpisane, pod rygorem nieważności, przez dwóch członków Zarządu.

 

Artykuł 19

ZARZĄD kieruje RADĄ i reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i poza sądowych. Jest on kompetentny we wszystkich sprawach, za wyjątkiem tych, które prawo zastrzega wyraźnie WALNEMU ZGROMADZENIU.

ZARZĄD może przekazać swoje uprawnienia, całkowicie lub częsciowo, jednemu lub kilku swoimczłonkom.
ZARZĄD proponuje WALNEMU ZGROMADZENIU wszystkie artykuły w Regulaminie Wewnętrznym jakie uzna za niezbędne.

W sprawach sądowych, RADA jest prawomocnie reprezentowana przez Prezesa, jednego z Wice-Prezesów i jednego z członków Zarządu. W wypadku nieobecności Prezesa, konieczne są podpisy dwóch Wice-Prezesów oraz jednego czlonka Zarzadu.

W aktach poza-sądowych, RADA jest prawomocnie reprezentowana, nawet wobec osób trzecich, poprzez podpis PREZESA i jednego z członków Zarządu.

ZARZĄD może wyznaczyć jednego lub kilku przedstawicieli do prowadzenia spraw bieżących. Dokumenty spraw bieżących są podpisywane przez PREZESA lub przez jego przedstawiciela i jednego członka Zarządu.

 

Artykuł 20

ZARZĄD realizuje uchwały WALNEGO ZGROMADZENIA. W okresach między posiedzeniami WALNEGO ZGROMADZENIA, każdy członek RADY ma prawo, w każdej chwili, zaproponować Zarządowi projekt, a także osoby i środki do jego zrealizowania. Po uzgodnieniu z projektodawcą, Zarząd przyjmuje, modyfikuje albo odrzuca projekt zwykłą większością głosów czonków Zarządu.

ZARZĄD koordynuje i kieruje bieącą pracą RADY, reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych, powołuje KOMISJE NADZWYCZAJNE.


ZARZĄD może, to wyliczenie nie jest ograniczające, przeprowadzać wszystkie akta i umowy, rozsądzać, decydować, nabywać, wymieniać i sprzedawać wszelkie ruchomości i nieruchomości, ustanawiać hipotekę i zaciągać pożyczki, wynajmować nieruchomości, przyjmować wszystkie zapisy, ofiary, subwencje, darowizny i przelewy, zrzekać się wszelkich praw, udzielać pelnomocnictw wybranym przedstawicielom, członkom Rady,

Wspólnoty Polskiej lub innym osobom, reprezentować RADĘ przed sądem, jako obrońca lub powód.

ZARZĄD może otrzymywać wszelkiego rodzaju kosztowności i pieniądze, wycofywać pieniądze i kosztowności zdeponowane, otwierać konta w instytucjach finansowych, wykonywać na wyżej wymienionych kontach wszelkiego rodzaju operacje, a zwłaszcza wycofywać fundusze za pomoca czeków, przelewów lub transferów, względnie przy użyciu jakiegokolwiek innego środka płatniczego. ZARZĄD może wynajmować skrytki, placić wszelkie zobowiązania RADY, odbierać przesyłki polecone, ubezpieczone lub nie-ubezpieczone, w urzędach pocztowych, celnych, względnie jakimkolwiek innym przedsiębiorstwie transportowym. ZARZĄD może inkasować każdy przekaz, przelew, pocztowy lub bankowy.

 

Artykuł 21

Członkowie Zarządu, z racji wykonywania ich funkcji, nie zawierają żadnych zobowiazań osobistych i są jedynie odpowiedzialni za wypełnianie ich mandatu. Ich odpowiedzialność ogranicza się do wykonywania otrzymanego mandatu i do ewentualnych błędów popełnionych w kierowaniu RADĄ.

 

 

ROZDZIAŁ 6 - MAJĄTEK RADY

 

Artykuł 22

Koszty związane z funkcjonowaniem RADY powinny być pokrywane ze składek członków oraz poprzez darowizny i różnego rodzaju subsydia. Darowizny ruchomości lub nieruchomości są dopuszczalne zgodnie z obowiązujacym prawem.

 

Artykuł 23

Majątek RADY jest zarządzany przez ZARZĄD.

Na wniosek Zarządu, decyzje dotyczące przekazania lub ewentualnej sprzedaży majątku są zatwierdzane przez WALNE ZGROMADZENIE, większością głosów obecnych i reprezentowanych.

 

 

ROZDZIAŁ 7 - ROZWIĄZANIE RADY

 

Artykuł24
Rozwiązanie RADY może nastąpić na podstawie decyzji powziętej przez WALNE ZGROMADZENIE 1iczące 2/3 członków obecnych lub reprezentowanych, głosujące większością 2/3.

Gdyby to quorum nie zostało osiągnięte podczas WALNEGO ZGROMADZENIA w pierwszym terminie, najpóźniej w ciągu miesiąca zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie.
Decyzja powzięta wówczas większością 2/3 głosów będzie wiążąca, bez względu na ilość członków obecnych lub reprezentowanych.

 

Artykuł25
W wypadku rozwiązania RADY jej majątek zostanie przeznaczony na spłacenie zobowiązań, a czysta nadwyżka zostanie przekazana na cele o charakterze kulturalnym i charytatywnym zgodnie z decyzją WALNEGO ZGROMADZENIA.

  


        

  Contact /Kontakt:       Rada.Polonii@Polonia.be

 info@polonia.be